the seed syllable tram

Traṃ is the seed syllable of the Ratnasambhava, the Buddha of the southern quarter.

Pronounced /trã/ (IPA)

Other bījas:   a | āḥ | dhīḥ | hūṃ | hrīḥ | maiṃ | oṃ | tāṃ | phaṭ | svāhā |

Examples

the seed syllable tram त्रँ tram seed syllable tram seed syllable
Siddham Devanāgarī Lantsa Tibetan - Uchen